assessment services (as) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assessment services (as) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assessment services (as) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assessment services (as).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • assessment services (as)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    các dịch vụ định mức/các dịch vụ đánh giá