assessor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assessor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assessor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assessor.

Từ điển Anh Việt

 • assessor

  /ə'sesə/

  * danh từ

  người định giá (tài sản...) để đánh thuế

  (pháp lý) viên hội thẩm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • assessor

  * kinh tế

  bổ thuế viên

  chuyên viên tính toán (tổn thất bảo hiểm)

  cố vấn

  người đánh giá (tài sản, thu nhập)

  người định mức thuế

  người tính giá

  nhân viên bổ thuế

  phụ tá

  trợ lý

  trợ tá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • assessor

  Similar:

  tax assessor: an official who evaluates property for the purpose of taxing it