assessorial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assessorial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assessorial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assessorial.

Từ điển Anh Việt

  • assessorial

    xem assessor