screwing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screwing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screwing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screwing.

Từ điển Anh Việt

  • screwing

    * danh từ

    sự vặn vít; sự cắt ren vít

Từ điển Anh Anh - Wordnet