jockey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jockey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jockey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jockey.

Từ điển Anh Việt

 • jockey

  /'dʤɔki/

  * danh từ

  người cưỡi ngựa đua, dô kề

  Jockey Club

  hội đua ngựa (ở Anh, nắm các cuộc đua ngựa)

  người hầu, người dưới

  * động từ

  cưỡi ngựa đua, làm dô kề

  lừa bịp, lừa phỉnh, dùng mánh khoé để dành thắng lợi

  to jockey someone out of something: lừa bịp ai lấy cái gì

  to jockey someone into doing something: lừa phỉnh ai làm gì

  to jockey for position: dùng mẹo khôn khéo để giành ưu thế (trong cuộc đua thuyền...); giành lấy lợi về mình một cách không chính đáng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • jockey

  * kỹ thuật

  bánh gạt

  con lăn căng

  puli căng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • jockey

  someone employed to ride horses in horse races

  an operator of some vehicle or machine or apparatus

  he's a truck jockey

  a computer jockey

  a disc jockey

  compete (for an advantage or a position)

  ride a racehorse as a professional jockey

  Similar:

  cheat: defeat someone through trickery or deceit

  Synonyms: chouse, shaft, screw, chicane