jockey pulley or wheel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jockey pulley or wheel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jockey pulley or wheel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jockey pulley or wheel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • jockey pulley or wheel

    * kỹ thuật

    ô tô:

    puli căng đai