jockey wheel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jockey wheel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jockey wheel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jockey wheel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • jockey wheel

  * kỹ thuật

  bánh dẫn hướng

  bánh gạt

  con lăn căng

  puli căng