jockey weight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jockey weight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jockey weight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jockey weight.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • jockey weight

  * kỹ thuật

  con chạy (trên thước cân)

  con mã

  khối nặng di động

  khối nặng trượt