jockey club nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jockey club nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jockey club giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jockey club.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • jockey club

    a club to promote and regulate horse racing

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).