fucking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fucking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fucking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fucking.

Từ điển Anh Việt

  • fucking

    * phó từ

    rất, vô cùng

Từ điển Anh Anh - Wordnet