bloody nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bloody nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bloody giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bloody.

Từ điển Anh Việt

 • bloody

  /'blʌdi/

  * tính từ+ (bloody-minded)

  /'blʌdi'maindid/

  vấy máu, đẫm máu, dính máu; chảy máu, có đổ máu

  tàn bạo, khát máu, thích đổ máu, thích giết người ((cũng) bloody minded)

  đỏ như máu

  a bloody sun: mặt trời đỏ như máu

  * phó từ

  uộc bloody, hết sức, vô cùng

  chết tiệt, trời đánh thánh vật

  * ngoại động từ

  làm vấy máu

  làm đỏ máu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bloody

  cover with blood

  bloody your hands

  having or covered with or accompanied by blood

  a bloody nose

  your scarf is all bloody

  the effects will be violent and probably bloody

  a bloody fight

  Antonyms: bloodless

  extremely

  you are bloody right

  Why are you so all-fired aggressive?

  Synonyms: damn, all-fired

  Similar:

  bally: informal intensifiers

  what a bally (or blinking) nuisance

  a bloody fool

  a crashing bore

  you flaming idiot

  Synonyms: blinking, blooming, crashing, flaming, fucking