tax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tax.

Từ điển Anh Việt

 • tax

  /tæks/

  * danh từ

  thuế, cước

  (nghĩa bóng) gánh nặng; sự thử thách, sự đòi hỏi lớn

  a tax on one's strength: một gánh nặng đối với sức mình

  * ngoại động từ

  đánh thuế, đánh cước

  (nghĩa bóng) đè nặng lên, bắt phải cố gắng

  to tax someone's patience: đòi hỏi ai phải kiên nhẫn rất nhiều

  quy cho, chê

  to tax someone with neglect: chê người nào sao lãng

  (pháp lý) định chi phí kiện tụng

 • tax

  (toán kinh tế) thuế

  income t. thuế thu nhập

  direct t. thuế trực thu

  indirect t. thuế thân

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tax

  * kinh tế

  đánh thuế

  thu thuế (các thức uống một mặt hàng...)

  thuế

  tiền thuế

  * kỹ thuật

  cước

  đánh thuế

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tax

  charge against a citizen's person or property or activity for the support of government

  Synonyms: taxation, revenue enhancement

  levy a tax on

  The State taxes alcohol heavily

  Clothing is not taxed in our state

  set or determine the amount of (a payment such as a fine)

  Synonyms: assess

  use to the limit

  you are taxing my patience

  Synonyms: task

  make a charge against or accuse

  They taxed him failure to appear in court