tax day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tax day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tax day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tax day.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tax day

    * kinh tế

    ngày nộp thuế