taxi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taxi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taxi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taxi.

Từ điển Anh Việt

 • taxi

  /'tæksi/

  * danh từ

  xe tắc xi

  * nội động từ

  đi tắc xi

  (hàng không) chạy trên đất; trượt trên nước (khi cất cánh hoặc sau khi hạ cánh)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • taxi

  * kinh tế

  xe tắc-xi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • taxi

  travel slowly

  The plane taxied down the runway

  ride in a taxicab

  Synonyms: cab

  Similar:

  cab: a car driven by a person whose job is to take passengers where they want to go in exchange for money

  Synonyms: hack, taxicab