taxiway edge marker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taxiway edge marker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taxiway edge marker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taxiway edge marker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • taxiway edge marker

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mốc mép đường lăn