taxiway centerline marking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taxiway centerline marking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taxiway centerline marking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taxiway centerline marking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • taxiway centerline marking

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    sự đánh dấu tâm đường lăn