taxiway centerline light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taxiway centerline light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taxiway centerline light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taxiway centerline light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • taxiway centerline light

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    đèn tâm đường lăn