taxiway light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taxiway light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taxiway light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taxiway light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • taxiway light

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    đèn đường lăn