taxidea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taxidea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taxidea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taxidea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • taxidea

    in some classifications considered a genus of subfamily Melinae

    Synonyms: genus Taxidea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).