taxitic structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taxitic structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taxitic structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taxitic structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • taxitic structure

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cấu tạo taxit