taxi holding position nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taxi holding position nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taxi holding position giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taxi holding position.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • taxi holding position

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    vị trí chờ lăn bánh