taxic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taxic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taxic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taxic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • taxic

    * kỹ thuật

    y học:

    chuyển hồi