taxi-dancer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taxi-dancer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taxi-dancer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taxi-dancer.

Từ điển Anh Việt

  • taxi-dancer

    /'tæksi,dɑ:nsə/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) gái nhảy (ở các tiệm nhảy)