taxon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taxon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taxon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taxon.

Từ điển Anh Việt

 • taxon

  * danh từ

  số nhiều taxa

  sự xếp nhóm, nhóm đã được phân loại, sự xếp loại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • taxon

  * kỹ thuật

  y học:

  đơn vị phân loại

Từ điển Anh Anh - Wordnet