taxable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taxable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taxable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taxable.

Từ điển Anh Việt

 • taxable

  /'tæksəbl/

  * tính từ

  có thể đánh thuế được

  a taxable article: một mặt hàng đánh thuế được

  có thể quy cho là, có thể chê

  chịu phí tổn

  the expenses of the transport are taxable to the sender: phí tổn chuyên chở cho người gửi chịu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • taxable

  * kinh tế

  có thể đánh thuế

  phải đánh thuế

  phải trả thuế

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • taxable

  (of goods or funds) subject to taxation

  taxable income

  nonexempt property

  Synonyms: nonexempt

  Antonyms: nontaxable