tax-free nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tax-free nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tax-free giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tax-free.

Từ điển Anh Việt

 • tax-free

  /'tæks'fri:n/

  * tính từ

  miễn thuế

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tax-free

  * kinh tế

  miễn thuế

  miễn thuế, đã trả thuế

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  miễn thuế

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tax-free

  Similar:

  tax-exempt: (of goods or funds) not taxed

  tax-exempt bonds

  an untaxed expense account

  Synonyms: untaxed