tax-free minimum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tax-free minimum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tax-free minimum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tax-free minimum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tax-free minimum

    * kinh tế

    mức tối thiểu miễn thuế