tax-free profit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tax-free profit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tax-free profit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tax-free profit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tax-free profit

    * kinh tế

    lợi nhuận miễn thuế