tax-free bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tax-free bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tax-free bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tax-free bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tax-free bond

    * kinh tế

    trái phiếu miễn thuế