untaxed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

untaxed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm untaxed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của untaxed.

Từ điển Anh Việt

 • untaxed

  /' n't kst/

  * tính từ

  không bị đánh thuế, không tính cước

  không bị quy cho (một lỗi gì), không bị chê

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • untaxed

  * kinh tế

  chưa nộp thuế

  không bị đánh thuế

  không đánh thuế

  miễn (thuế)

  miễn thuế

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • untaxed

  Similar:

  tax-exempt: (of goods or funds) not taxed

  tax-exempt bonds

  an untaxed expense account

  Synonyms: tax-free