taxmen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taxmen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taxmen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taxmen.

Từ điển Anh Việt

  • taxmen

    * danh từ

    người thu thuế

    (the taxman) sở thuế vụ (bộ phận của chính phủ chịu trách nhiệm thu thuế)