gradation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gradation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gradation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gradation.

Từ điển Anh Việt

 • gradation

  /grə'deiʃn/

  * danh từ

  sự phát triển từng bước, sự thay đổi từ từ

  sự sắp đặt theo mức độ tăng dần

  (số nhiều) bậc, cấp, mức độ, giai đoạn

  (nghệ thuật) phép vẽ màu nhạt dần

 • gradation

  sự chia độ; sự chuyển tiếp dần dần; sự tiệm tiến

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gradation

  * kinh tế

  bậc cấp

  mức độ

  sự định bậc

  sự định cấp

  * kỹ thuật

  cỡ hạt

  phân cấp

  sự chia độ

  sự phân cấp

  sự tô màu

  thành phần hạt

  thứ tự

  hóa học & vật liệu:

  sự chia bậc

  sự chuyển bậc

  toán & tin:

  sự tiệm tiến

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gradation

  relative position in a graded series

  always a step behind

  subtle gradations in color

  keep in step with the fashions

  Synonyms: step

  the act of arranging in grades

  Synonyms: graduation

  Similar:

  grade: a degree of ablaut