banding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

banding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm banding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của banding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • banding

  * kỹ thuật

  sự phân lớp

  sự tạo dải

  sự tạo dải nhãn

  sự tạo diềm

  xây dựng:

  dây mảnh

  điện lạnh:

  sự đai quấn băng

  cơ khí & công trình:

  sự đóng đai

  sự phân dải

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • banding

  Similar:

  band: a stripe or stripes of contrasting color

  chromosomes exhibit characteristic bands

  the black and yellow banding of bees and wasps

  Synonyms: stria, striation

  band: an adornment consisting of a strip of a contrasting color or material

  Synonyms: stripe

  band: bind or tie together, as with a band

  ring: attach a ring to the foot of, in order to identify

  ring birds

  band the geese to observe their migratory patterns

  Synonyms: band