stria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stria.

Từ điển Anh Việt

 • stria

  /stria/

  * danh từ, số nhiều striae

  (sinh vật học) vằn, sọc; đường khía

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stria

  * kỹ thuật

  dải

  sọc

  vân

  vằn

  vệt

  y học:

  vân, dải, đường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stria

  any of a number of tiny parallel grooves such as: the scratches left by a glacier on rocks or the streaks or ridges in muscle tissue

  Synonyms: striation

  Similar:

  band: a stripe or stripes of contrasting color

  chromosomes exhibit characteristic bands

  the black and yellow banding of bees and wasps

  Synonyms: banding, striation