striated earth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

striated earth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm striated earth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của striated earth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • striated earth

    * kỹ thuật

    lớp đất bị đào bỏ