striated boulder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

striated boulder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm striated boulder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của striated boulder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • striated boulder

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đá tảng có sọc

    đá tảng có vân