striated muscle striped muscle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

striated muscle striped muscle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm striated muscle striped muscle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của striated muscle striped muscle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • striated muscle striped muscle

    * kỹ thuật

    y học:

    cơ vân