striated muscle fiber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

striated muscle fiber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm striated muscle fiber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của striated muscle fiber.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • striated muscle fiber

    Similar:

    striated muscle cell: an elongated contractile cell in striated muscle tissue

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).