striated pebble nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

striated pebble nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm striated pebble giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của striated pebble.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • striated pebble

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cuội khía