striated muscle tissue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

striated muscle tissue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm striated muscle tissue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của striated muscle tissue.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • striated muscle tissue

    muscle tissue characterized by transverse stripes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).