striated muscle cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

striated muscle cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm striated muscle cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của striated muscle cell.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • striated muscle cell

    an elongated contractile cell in striated muscle tissue

    Synonyms: striated muscle fiber

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).