striation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

striation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm striation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của striation.

Từ điển Anh Việt

 • striation

  /strai'eiʃn/ (striature) /'straiətʃə/

  * danh từ

  sự có vằn, sự có sọc; sự kẻ sọc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • striation

  * kinh tế

  độ rạch

  độ rãnh

  tính phân lớp (hạt tinh bột)

  * kỹ thuật

  sự kẻ sọc

  sự tạo rãnh

  vết khía

  hóa học & vật liệu:

  hình sọc

  hình vân

  sự có vân

  sự tạo sọc

  sự tạo vằn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • striation

  Similar:

  stria: any of a number of tiny parallel grooves such as: the scratches left by a glacier on rocks or the streaks or ridges in muscle tissue

  band: a stripe or stripes of contrasting color

  chromosomes exhibit characteristic bands

  the black and yellow banding of bees and wasps

  Synonyms: banding, stria