striate body nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

striate body nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm striate body giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của striate body.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • striate body

    Similar:

    corpus striatum: a striped mass of white and grey matter located in front of the thalamus in each cerebral hemisphere; consists of the caudate nucleus and the lenticular nucleus

    Synonyms: striatum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).