streaking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

streaking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm streaking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của streaking.

Từ điển Anh Việt

  • streaking

    * danh từ

    sự cấy thành vạch