block up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

block up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm block up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của block up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • block up

    * kỹ thuật

    đóng lại

    xây dựng:

    bịt lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet