barricade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

barricade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm barricade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của barricade.

Từ điển Anh Việt

 • barricade

  /,bæri'keid/

  * danh từ

  vật chướng ngại (để chặn, phòng thủ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • barricade

  * kỹ thuật

  hàng rào

  hàng rào bảo vệ

  lớp chắn

  ngăn chặn

  rào chắn

  vật cản

  vật chướng ngại

  xây dựng:

  cữ chắn

  đặt vật chắn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • barricade

  a barrier (usually thrown up hastily) to impede the advance of an enemy

  they stormed the barricade

  render unsuitable for passage

  block the way

  barricade the streets

  stop the busy road

  Synonyms: block, blockade, stop, block off, block up, bar

  prevent access to by barricading

  The street where the President lives is always barricaded

  block off with barricades

  Synonyms: barricado

  Similar:

  roadblock: a barrier set up by police to stop traffic on a street or road in order to catch a fugitive or inspect traffic etc.