block move nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

block move nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm block move giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của block move.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • block move

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    di chuyển khối