block tin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

block tin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm block tin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của block tin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • block tin

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thiếc khối

    thiếc tảng