blocksize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blocksize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blocksize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blocksize.

Từ điển Anh Việt

  • blocksize

    (Tech) cỡ khối; cỡ khối kiện