block cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

block cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm block cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của block cap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • block cap

    * kỹ thuật

    mũ cột